ลูกค้าของเรา

สถาบันและหน่วยงานที่ไว้วางใจใช้ ExtraBot 3D Printer

1.ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก ลำปาง
2.ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4.ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์